Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze spółek

  1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego miała wkład w opracowanie rozwiązań przyjętych w Tarczy Antykryzysowej 1.0 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Epidemia COVID-19, która dotarła do Polski w pierwszym kwartale 2020 r. wiązała się z koniecznością ograniczenia fizycznych spotkań do niezbędnego minimum. Brak elastycznych regulacji z zakresu określenia obowiązujących reguł odbywania posiedzeń z wykorzystaniem nowych technologii przez organy spółek niosło ze sobą trudności logistyczne w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, związane m. in. z zarządzeniem kwarantanny, ograniczeniem swobody podróży czy zamykaniem granic.

Eksperci Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego zaproponowali szereg zmian w Kodeksie spółek handlowych, będących odpowiedzią zarówno na wyżej wymienioną sytuację epidemiologiczną, jak i, w szerszym zakresie – istotny wzrost roli nowych technologii w życiu codziennym oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Rozwiązania, ostatecznie zawarte w tarczy antykryzysowej 1.0 umożliwiają:

  • zdalne odbywanie posiedzeń przez zarządy i rady nadzorcze,
  • zdalny udział w posiedzeniach organów właścicielskich,
  • zdalną pracę zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których umowa spółki lub statut wprost tego nie zakazują,
  • zniesienie zakazu podejmowania zdalnych uchwał dotyczących wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących rady nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób,
  • w odniesieniu do organów właścicielskich – możliwość wykonywania przez wspólników swoich praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że postanowią wyłączyć tą możliwość w statucie lub umowie spółki.

Efektem wprowadzonych zmian było zapewnienie płynności funkcjonowania spółek kapitałowych oraz ułatwienie partycypacji w podejmowaniu decyzji przedstawicielom organów nadzorczych.

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij