Sprawozdanie z III kwartału 2020 roku

SPRAWOZDANIE KWARTALNE z posiedzeń zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego

III KWARTAŁ

Spis treści

Wstęp 3

Raport 5

4 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii
w prawie handlowym 6

11 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych 7

25 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych 8

29 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu eksperckiego do spraw prawa koncernowego 9

Wstęp

W dniu 24 lipca 2020 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych, zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, uległ zmianie skład osobowy omawianej Komisji. Powołany został też Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym.

Skład Komisji:

Przewodniczący:

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Wiceprzewodniczący:

Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa

Członkowie:

  • prof. dr hab. Andrzej Szumański – Przewodniczący Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego;
  • dr Radosław L. Kwaśnicki – Przewodniczący Zespołu eksperckiego ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych;
  • dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – Przewodniczący Zespołu eksperckiego ds. reformy prawa handlowego;
  • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ – Przewodniczący Zespołu konsultacyjnego;
  • dr hab. Marek Leśniak – Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Radosław Potrzeszcz – adwokat;
  • Artur Grajewski – Sędzia Sądu Rejonowego, Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • Rafał Kos – adwokat, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Stały Arbiter i Koncyliator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Sekretarze:

  • Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych;
  • Izabela Wojtyczka – Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Raport

5 sierpnia 2020 roku połączony projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w związku z czym rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe, które zakończyły się 19 września 2020 roku.

W III kwartale 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołów eksperckich pracujących w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Terminy posiedzeń I kwartału

4 września 2020 r. – Posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym;

11 września 2020 r. – posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych;

25 września 2020 r. – posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych;

29 września 2020 r. – posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu eksperckiego do spraw prawa koncernowego.

Szczegółowe raporty z przebiegu prac stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania kwartalnego.

4 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii
w prawie handlowym

11 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych

25 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych

29 września 2020 r. – Sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu eksperckiego do spraw prawa koncernowego

Strona Reforma Nadzoru Właścicielskiego informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij